Vad är biobränsle?

Många former av energi skapas genom förbränning av något slag. Flera olika ämnen kan förbrännas, men för det mesta rör det sig om ämnen som innehåller grundämnet kol. Dit hör de fossila bränslena, som olja och brunkol. Men det finns även smartare typer av bränslen som också innehåller kol.

Biobränsle är ett samlingsnamn på olika bränslen som producerats av organismer som nyligen har bundit kol. Det rör sig om biomassa som exempelvis energiskog, etanol framställd av cellulosa eller annan råvara, men begreppet skulle även kunna syfta på gödsel från djur, som är ett viktigt bränsle på många håll i världen.

I och med att organisk materia som innehåller kol förbränns bildas koldioxid. Koldioxiden i atmosfären bidrar till växthuseffekten. Vid första anblick kan det därför verka som det inte är bättre att förbränna biobränsle än att bränna kol och olja, som ju också är organisk materia från början. Skillnaden är dock att det kol som tas upp av organismer som producerar biomassa ingår i det organiska kretsloppet, medan fossila bränslen består av gammalt kol som tillförs kretsloppet. Förbränning av olja ökar den totala mängden kol som finns i omlopp. Biobränslen tar istället upp kol som finns i kretsloppet, och binder det tillfälligt. Den totala mängden kol ökar alltså inte.

Biobränsle – bra eller dåligt?

De flesta är överens om att användandet av biobränsle bör öka, och det av flera skäl. För det första försämrar biobränsle inte klimatet på samma sätt som fossila bränslen gör. Men det finns även andra skäl. Olja och andra fossila bränslen är begränsade. Däremot går det att framställa obegränsade mängder av fossila bränslen. Åtminstone gäller detta i teorin. I praktiken är det något svårare. Det finns flera avvägningar som måste göras. Det gäller bl.a. om det är rätt att producera bränsle av grödor som även kan användas till livsmedel, som raps och soja. Med tanke på den globala matsituation skulle många hävda att det inte är etiskt. Å andra sidan kommer det inte bli lättare att finna mat för dagen om temperaturen på jorden stiger.